Cheer Up!

#Tokpisin

Amamas!

Yes, stap amamas olgeta taim!

Yu displa naispla plawa, i no same olsem ol arapla plawa Plawa blo yu em special na nais tumas, taim win i kisim yu, yu danis nais tumas!

Olgeta moning yu smile lo mi, taim ai blo mi lukim yu pas, yu mekim mi tingting lo laip blo mi nau.

Displa laip nau mi stap. Em I nais na sot na bai burk isi true olsem glass. Olsem na nau mi laik tokim yu, mekim sotpla laip blo yu I shine wantaim amamas lo olgeta taim!

#tokpisim #flower #poem